Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Nederlands | Français | English Contact Privacy
BUtgb

Goedkeuring in de kijker

ATG 2116-A

BRANDWERENDE ELEMENTEN - DEUREN
WINLOCK enkele schuifdeuren Rf 1 h

WINLOCK SYSTEMS bvba

BUtgb nieuwsbrief

Schrijf u nu in op onze elektronische nieuwsbrief en ontvang regelmatig de laatste nieuwtjes in uw mailbox.

Abonneren op de nieuwsbrief

Technische Goedkeuring ATG
Wat is een ATG? | Wat is een ETA ? | Vergelijking ATG’s-ETA’s | Hoe bekomt men een ATG ? | Procedures voor het verlenen van ETA’s

Principieel kan men drie stappen onderscheiden :
 • de informatie voor de aanvrager,
 • het technisch onderzoek en de aflevering van de goedkeuring,
 • de publicatie en de conformiteitsverklaringen.
Wanneer een fabrikant geïnteresseerd is in de ATG, kan hij zich richten tot de BUtgb. Er zal worden nagegaan :
 • of het bouwproduct in aanmerking komt voor de technische goedkeuring,
 • welke gespecialiseerde groep het dossier zal behandelen,
 • welke kosten eraan verbonden zijn,
 • welke proefprogramma's eventueel nodig zijn,
 • welke kwaliteitscontroles voorzien zijn,
 • welke de internationale mogelijkheden zijn,
 • welke mogelijkheden bestaan voor wederzijdse erkenning.
Desgevallend kan een uitgebreid administratief dossier worden aangevraagd. Dit zal het mogelijk maken een officiële aanvraag in te dienen. Dit dossier omvat :
 • het algemeen reglement voor de aflevering van de ATG,
 • de procedure voor de technische goedkeuring,
 • de goedkeuringskosten,
 • het aanvraagformulier,
 • de samenstelling van het technisch dossier.
De fabrikant stuurt zijn aanvraag samen met het technisch dossier, dat door zijn diensten samengesteld werd volgens de bovengenoemde richtlijnen van de BUtgb, aan het Secretariaat van de BUtgb.

Deze aanvraag wordt officieel geregistreerd. Binnen de drie weken wordt een ontvankelijkheidsverklaring opgesteld, waarin de experten van het Uitvoerend bureau en de verslaggever zijn aangeduid, evenals de kosten voor het opstellen van de technische goedkeuring. Eventuele bijkomende proeven en de publicatiekosten worden afzonderlijk aangerekend.

Wanneer de fabrikant een voorschot betaald heeft, onderzoekt de verslaggever het technisch dossier. Hierbij wordt nagegaan of alle elementen voor het opstellen van de technische goedkeuring voorhanden zijn. Hij stelt het dossier voor in het bevoegd bureau.

Hierbij komen aan bod :
 • het voorwerp van de goedkeuring en het specifiek toepassingsgebied,
 • de beschrijving van de gebruikte materialen en de geproduceerde elementen,
 • gegevens over het productieproces en de commercialisering,
 • gegevens in verband met de praktische uitvoering,
 • de technische kenmerken, bekomen volgens de voorgeschreven proefmethoden in de normen en richtlijnen op Belgisch (BUtgb) of internationaal (EUtgb) vlak.
Eventueel wordt aan de fabrikant een bijkomend proefprogramma voorgesteld om de prestatiecriteria van het technische dossier aan te vullen. Hierbij is er systematisch overleg met de fabrikant en met de experten van het Uitvoerend bureau, die het voorbereidende dossier van de verslaggever goedkeuren, vooraleer het aan de gespecialiseerde groep voorgelegd wordt voor definitief advies. Eventuele wijzigingen aan normen of voorschriften of aan het productieproces worden opgenomen in de definitieve versie van de ATG.

De gespecialiseerde groepen vergaderen geregeld om een advies uit te brengen over de voorgestelde dossiers.

Vooraleer het ondertekend wordt, stuurt de verslaggever het definitief goedgekeurde dossier naar de aanvrager en naar de voorzitter van de goedkeuringscommissie.

De definitieve versie van de goedkeuring wordt openbaar gemaakt door het drukken en verzenden ervan in beide landstalen naar een aantal correspondenten. Deze verspreiding gebeurt viermaal per jaar. De fabrikant kan tegen een voordelige prijs bijkomende exemplaren laten drukken voor zijn klanten.

Indien de gespecialiseerde groep van oordeel is dat een conformiteitsverklaring noodzakelijk is, wordt dit toevertrouwd aan een geaccrediteerd organisme. Deze verklaring is gebaseerd op een intern controlesysteem van de fabrikant en daarnaast op een externe controle, die regelmatig door het certificeringsorganisme wordt uitgeoefend.

De fabrikant kan een bevestiging van zijn Belgische goedkeuring vragen voor andere landen. De BUtgb zal de aanvraag inleiden, maar de technische vragen zullen in overleg met het buitenlands instituut door de verslaggever behandeld worden.

Op dezelfde manier zal een bevestiging van een buitenlandse technische goedkeuring worden behandeld door een verslaggever van het gespecialiseerd bureau. Hierbij worden de eventuele problemen opgelost voor een aanpassing aan de nationale richtlijnen. Proeven en controles worden in de mate van het mogelijke echter wederzijds erkend, wat een enorme kosten- en tijdbesparing met zich meebrengt. Hierbij blijkt eens te meer het groot belang van Europese geharmoniseerde normen (CEN, Comité Européen de Normalisation) en richtlijnen (EUtgb en EOTA, European Organization for Technical Approvals).

Bij het naderen van de vervaldatum van zijn ATG, dient de fabrikant het hernieuwen of verlengen van de goedkeuring aan te vragen, naargelang het bouwproduct al dan niet belangrijke wijzigingen ondergaan heeft of het voorwerp van de goedkeuringsaanvraag gewijzigd is.