Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Nederlands | Français | English Contact Privacy
BUtgb

Goedkeuring in de kijker

ATG 2024

DAKEN - DAKAFDICHTINGEN
SOPRALENE MONOFLEX

SOPREMA nv

BUtgb nieuwsbrief

Schrijf u nu in op onze elektronische nieuwsbrief en ontvang regelmatig de laatste nieuwtjes in uw mailbox.

Abonneren op de nieuwsbrief

Over Butgb
Organisatie | Aangeboden diensten | BUtgb in Europa | Operatoren

Algemene beschrijving van de aangeboden diensten

De BUtgb beoogt een organisatiekader in te richten voor de globale ondersteuning van de risicobeheersing en kwaliteitszorg in de
bouw. De diensten die met dit oogmerk worden aangeboden situeren zich op twee niveaus :
  • Het uitvoeren van individuele kwaliteitsbeoordelingen en het uitgeven van individuele kwaliteitsverklaringen, gebaseerd op goedkeuring en certificatie van materialen, producten, bouwsystemen, bouwkits, procedés, processen en diensten, die niet of niet voldoende beschreven zijn in normen en naar de risico's en modaliteiten bij de toepassing ervan.
  • Acties met als hoofddoel een meer algemene kennisopbouw voor kwaliteitsbewaking en –verbetering.
Teneinde zowel een optimale kwaliteit als een zo groot mogelijke efficiëntie van de geleverde diensten te kunnen garanderen, is samenwerking met derden alsook het nastreven van wederzijdse erkenning belangrijk. In dit licht voorziet het dienstenpakket de mogelijkheid tot bevestiging van technische goedkeuringen tussen goedkeuringsinstellingen, die lid zijn van de UEAtc, en het afleveren van Euro-Agréments, gezamenlijk met andere leden van UEAtc.

De technische goedkeuring met certificatie: ATG (Agrément Technique – Technische Goedkeuring)

De vrijwillige technische goedkeuring met certificatie is een derde partij kwaliteitsverklaring die de gebruiksgeschiktheid voor de toepassing duidelijk stelt, in functie van mogelijke wettelijke regelingen, de bestekken of documenten die de regels der kunst weergeven, alsook richtlijnen voor goed vakmanschap. Ze wordt afgeleverd uitgaande van een procedure voor goedkeuring en certificatie, die onlosmakelijk verbonden zijn en die meestal beschreven worden in een referentieel dat bestaat uit goedkeuringsleidraden en certificatiereglementen. De ATG baseert zich hoofdzakelijk op de Belgische context, maar houdt rekening met geharmoniseerde specificaties en met gelijkaardige kwaliteitsverklaringen in andere landen.
Van de goedkeuring met certificatie bestaat een aantal varianten in functie van het voorwerp van de goedkeuring. Gecombineerde schema's met het BENOR systeem of met andere systemen (bvb. CEN keymark) behoren tot de mogelijkheden. In het geval van een combinatie van ATG en BENOR, spreekt men van BENOR-ATG schema's.
Tijdens het totstandkomingsproces van een technische goedkeuring met certificatie, kan door de BUtgb worden beslist om voorafgaand de aflevering van de definitieve goedkeuring over te gaan tot een beperkte goedkeuring, op basis van de reeds aangeleverde bewijselementen.
In het bijzonder met het oog op de energetische karakterisering van bouwproducten en systemen, is het mogelijk bijzondere verklaringen af te leveren, ATG-E genaamd.
Het systeem gekoppeld aan de vrijwillige ATG en het ATG-merk zijn eigendom van de BUtgb en worden onder diens bevoegdheid aangewend door gemandateerde operatoren.
Op voorstel van het Directiecomité, mits akkoord van de Algemene Vergadering, kan het dienstenpakket uitgebreid worden.

De Europese Technische Goedkeuring: ETA

De BUtgb schrijft zich in in de voorwaarden voor de organisatie van de aflevering van Europese Technische Goedkeuringen ("ETA") overeenkomstig de Richtlijn (EEG) nr.
89/106, zoals desgevallend gewijzigd of vervangen, en ambieert de aanmelding als goedkeuringsinstelling door de Belgische overheid bij de Europese Commissie, voor elk domein dat onder haar competentie valt. De ETA activiteiten worden naar analogie met de vrijwillige ATG activiteiten, uitgevoerd door operatoren. De BUtgb beoogt het lidmaatschap van EOTA.

Acties met als hoofddoel een meer algemene kennisopbouw voor kwaliteitsbewaking en –verbetering

De BUtgb kan acties ondernemen met als hoofddoel een meer algemene kennisopbouw voor kwaliteitsbewaking en verbetering. Dit kan onder verschillende vormen, waaronder het opstellen van technische specificaties en informatiebladen, het meewerken aan regionale, Belgische en internationale projecten, en het meewerken aan acties rond informatieverspreiding.

Samenwerking en wederkerigheid

Gelet op de toenemende complexiteit van kwaliteitsbewaking is de BUtgb geïnteresseerd in deelname aan relevante platformen en besprekingen betreffende goedkeuring en certificatie in de Belgische context alsook binnen en buiten de Europese Unie. Een belangrijke doelstelling hierbij is de transparantie van de gebruiksgeschiktheid bij het vrij verkeer van goederen en diensten te helpen bevorderen.
Indien relevant zal de BUtgb deelnemen aan allianties (bvb. UEAtc) of zullen door de BUtgb of haar operatoren wederkerigheidakkoorden worden afgesloten.