Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Nederlands | Français | English Contact Privacy
BUtgb

Goedkeuring in de kijker

ATG 3120

GEVELS - RAMEN
MAX LIGHT

ALIPLAST nv

BUtgb nieuwsbrief

Schrijf u nu in op onze elektronische nieuwsbrief en ontvang regelmatig de laatste nieuwtjes in uw mailbox.

Abonneren op de nieuwsbrief

Welkom

De BUtgb werkt verder.

De Belgische overheid legt strenge regels op om de verspreiding van het coronavirus in toom te kunnen houden. Net als iedereen heeft de BUtgb tijdelijke maatregelen genomen, in het belang van de gezondheid van ons allemaal, om de dienstverlening verder te kunnen zetten, zij het dat onze werking anders dan gebruikelijk verloopt. Onze medewerkers doen er echter alles aan om de hinder voor u tot een minimum te beperken.

Ondanks de aangepaste werkomstandigheden zal het BUtgb-secretariaat bereikbaar blijven. U kan uw vragen bij voorkeur per e-mail richten aan info@butgb-ubatc.be. Een medewerker van de BUtgb zal u zo spoedig mogelijk contacteren.

Ook de BUtgb-operatoren zorgen voor een verderzetting van de dienstverlening. Indien u al klant bent van de BUtgb is het dan ook aanbevolen dat u in eerste instantie uw vragen richt aan de door desbetreffende operator aangeduide verslaggever voor uw dossier, die het best geplaatst is om uw vragen te beantwoorden.

Wij hopen snel terug te kunnen keren naar een normale werking. Zorg ondertussen goed voor uzelf en voor uw naasten. Tot binnenkort!

De BUtgb–directie


De BUtgb is het enige Belgische goedkeuringsinstituut dat technische goedkeuringen voor bouwmaterialen, -producten, -systemen en van installateurs aflevert.

De voornaamste producten van ons werk zijn nationale en Europese technische goedkeuringen voor materialen, producten en systemen. Daar waar Europese technische goedkeuringen (ETA) beperkt zijn tot het reglementaire en de Europese Richtlijn 89/106/EEG, zijn de nationale technische goedkeuringen (ATG) vrijwillige beoordelingen, waarin zowel reglementaire als andere kenmerken behandeld worden, zodat de geschiktheid voor de beoogde toepassing aangetoond kan worden.

In regel vereisen nationale technische goedkeuringen certificatie volgens systeem 5 van de Internationale Normalisatie Organisatie (ISO), uitgevoerd door door de BUtgb aangeduide certificatie-instellingen, terwijl de conformiteitsbeoordeling voor Europese technische goedkeuringen in overeenstemming is met de in de Beschikkingen van de Europese Commissie vast gelegde systemen, waar van toepassing, uitgevoerd door derde partijen die daarvoor erkend werden door hun Lidstaten en die aangemeld werden overeenkomstig artikel 18 van Richtlijn 89/106/EEG.


Nieuws

2019-06-19
Technische goedkeuringen (ATG) met certificatie voor paalsystemen
De Belgische Unie voor technische goedkeuringen in de Bouw (BUtgb) biedt de mogelijkheid om een Technische goedkeuring met certificatie, ATG, voor paalsystemen aan te vragen. De inhoud van een dergelijke ATG zal in belangrijke mate afgestemd worden op de normatieve documenten m.b.t. het ontwerp van paalfunderingen in België volgens Eurocode 7.

Op 22 mei 2019 werd hieromtrent een informatiesessie voor de sector georganiseerd. Hieronder vindt u de presentaties van deze informatiesessie. Ze verschaffen meer toelichting m.b.t. het opzet.
  1. INFORMATIESESSIE 22 mei 2019 - Ontwerp van palen volgens NBN EN 1997 ANB en WTCB Rapport 19
  2. INFORMATIESESSIE 22 mei 2019 - BUtgb - Algemene toelichting
  3. INFORMATIESESSIE 22 mei 2019 - ATG voor paalsystemen - Praktische uitwerking in 9 Stappen
Om het systeem van start te laten gaan en iedereen de kans te bieden om er van bij de aanvang in te stappen, wordt een oproep gelanceerd waarbij aanvragen, die voor 15 september 2019 ingediend worden bij de BUtgb, gelijktijdig behandeld en gepubliceerd zullen worden. Het is de intentie dat de publicatie gebeurt samen met de publicatie van de normatieve documenten terzake, nl. de herziening van WTCB Rapport 19 en van de Nationale Bijlage van de Eurocode 7 (momenteel voorzien in de loop van 2020).

Een aanvraag kan bij BUtgb ingediend worden d.m.v. dit aanvraagformulier.

2018-12-14
Op 14 december 2018 besloot BUtgb om het WFTAO-lidmaatschap (World Federation of Technical Assessment Organisations) aan te vragen.
De WFTAO werd opgericht in 1996 en is een wereldwijd netwerk voor het coördineren en faciliteren van de beoordeling van innovatieve bouwproducten en -systemen.
De WFTAO heeft momenteel 25 leden uit 22 landen op de wereldmarkt, waardoor BUtgb een betere toegang tot de internationale markten voor Belgische fabrikanten heeft.
In tussentijd bevestigde WFTAO het lidmaatschap van de BUtgb.

2018-12-11
Tijdens haar vergadering in juni 2018 kwam de Raad van Bestuur van de BUtgb overeen dat Jef Lembrechts, VCB, de nieuwe voorzitter van de organisatie is. Jef Lembrecht was, tot aan zijn pensionering, gedelegeerd bestuurder van aannemingsbedrijf Vanhout. De BUtgb bedankte Jan Coumans voor zijn jarenlange presidentschap.

2017-11-07
In oktober 2015 werd de heer Benny De Blaere, directeur van de Belgische Construction Certification Association (BCCA), unaniem door UEAtc verkozen als nieuwe voorzitter.
UEAtc, de Europese Unie voor technische goedkeuring in de bouw, is een de facto partnerschap, dat op vrijwillige basis nationale instituten, centra of instanties bij elkaar brengt die betrokken zijn bij het afleveren van technische goedkeuringen. In België is de BUtgb de instantie verantwoordelijk voor het afleveren van technische goedkeuringen in de bouwsector.
 
Tijdens haar vorige vergadering, op 18 en 19 oktober 2017, in de gebouwen van de NSAI (National Standards Authority of Ireland), besloot de Coördinatiecommissie van de UEAtc om het mandaat van de heer De Blaere met twee jaar te verlengen. Het mandaat van UBAtc als secretariaat van UEAtc werd ook unaniem bevestigd voor een nieuwe termijn van 5 jaar.
 
De spelers in de bouwsector worden voortdurend geconfronteerd met verschillende uitdagingen in elk land. Sinds 1 juli 2013 heeft de Europese Bouwproductenverordening (BPV) de bestaande Bouwproductenrichtlijn (BPR) vervangen. De BPV is een nuttig hulpmiddel voor fabrikanten en autoriteiten, maar onvoldoende om aan alle behoeften van de bouwsector te voldoen, omdat er geen rekening wordt gehouden met de behoeften van gebruikers en de risicobeoordeling voor specifieke bouwplaatsen. Om deze uitdagingen aan te gaan, is UEAtc, met UBAtc als het secretariaat-generaal, vastbesloten om zijn werkzaamheden voort te zetten om UEAtc-leden te ondersteunen bij het voldoen aan de behoeften van belanghebbenden in de bouw.

2016-12-01
De eerste "innovatie ID innovation" (IIDI) zijn nu online beschikbaar. Deze nieuwe goedkeuring evaluatieproces voor zeer innovatieve producten is vastgesteld op verzoek van het Waals Gewest, maar is nu uitgebreid naar andere regio's. De verklaringen van geschiktheid voor de baan IIDI voor innovaties zijn ook onderdeel van het proces om de technische goedkeuring (ATG) compleet te krijgen.

2016-11-02
De door de BUtgb aangeduide goedkeuringsoperator, BCCA, heeft beslist een nieuwe Gespecialiseerde groep op te richten voor het behandelen van goedkeuringsdossiers voor buitenisolatiesystemen. Deze dossiers werden voorheen behandeld in de gespecialiseerde groepen “Afwerking” en “Gevels”.
Deze Gespecialiseerde groep vergadert voor het eerst op 23 november 2016.
De Gespecialiseerde groep bestaat uit vertegenwoordigers van de bij deze sector betrokken en belanghebbende partijen.

2016-07-05
In overeenstemming met het Koninklijk besluit van 30 september 2014 betreffende de technische beoordelingsinstanties gemachtigd voor het opstellen van een Europees beoordelingsdocument en voor het verstrekken van een Europese technische beoordeling voor bouwproducten, heeft de Belgische aanwijzende instantie, de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, de aanwijzing van BUtgb als Technische beoordelingsinstantie in het kader van de Verordening (EU) N° 305/2011 verlengd.

2016-07-01

2016-02
Nieuwsbrief BUtgb News #01/2016

2013-07-15
Op 15 juli 2013 werd de BUtgb door de Federale Overheidsdienst Economie aangeduid als Technische Beoordelingsinstantie volgens Verordening (EU) N° 305/2011. Vanaf 16 september 2013 is het aanvragen van Europese Technische Beoordelingen via de BUtgb mogelijk. In afwezigheid van een geharmoniseerde norm vormt de Europese Technische Beoordeling de alternatieve route die fabrikanten toelaat producten te CE markeren. Informatie m.b.t. het indienen van een aanvraag vindt u in het BUtgb Reglement m.b.t. de Europese technische beoordeling.

2013-06
Nieuwsbrief BUtgb News #01/2013

2012-10-01
Rekening houdende met de overgang van de Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG naar de Bouwproductenverordening (EU) 305/2011, waarbij er heel wat verandert voor de Europese Technische goedkeuringen (zie desbetreffend Infoblad), zijn vanaf 1 oktober 2012 nieuwe aanvraagformulieren van toepassing. Afzonderlijke aanvraagformulieren worden voorzien voor de aanvragen in het kader van de Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG of de Bouwproductenverordening (EU) 305/2011 en alle andere aanvragen.

2012-06-29
Het Vlaamse Gewest verleent vanaf 1 juli 2012, subsidies voor de na-isolatie van spouwmuren met in-situ isolatieproducten nadat conformiteit van de uitgevoerde werken met desbetreffende STS aangetoond werd. Het BUtgb goedkeuringsschema voor de na-isolatie van spouwmuren met in-situ isolatieproducten, door BCCA aangekondigd in juli 2011, is één van de mogelijkheden om conformiteit aan te tonen. Een eerste reeks afgeleverde technische goedkeuringen is beschikbaar, evenals een lijst van installateurs die bekwaam geacht worden de na-isolatie van spouwmuren uit te kunnen voeren in overeenstemming met deze ATGs. Bijkomende informatie m.b.t. dit initiatief vindt u in desbetreffend infoblad en het daarbij behorende document dat de situatie in de aanvangsfase beschrijft.

2011-10-28
Het Vlaamse Gewest bevestigde dat vanaf 1 juli 2012, subsidies voor de na-isolatie van spouwmuren met in-situ isolatieproducten verleend zullen worden nadat conformiteit van de uitgevoerde werken met desbetreffende STS aangetoond werd. Het BUtgb goedkeuringsschema voor de na-isolatie van spouwmuren met in-situ isolatieproducten, door BCCA aangekondigd in juli 2011, is één van de mogelijkheden om conformiteit aan te tonen. Het is belangrijk dat leveranciers en installateurs verscheidene maanden voorafgaand aan 1 juli 2012 hun aanvraag indienen om tijdig klaar te kunnen zijn.

2011-07-01
Na aanvaarding door de Butgb Raad van Bestuur treedt het aangepaste goedkeurings- en certificatiereglement in werking

2011-06-06
BUtgb Raad van Bestuur verwelkomt 3 nieuwe toegetreden leden

2010-10-12
Gebruikers kunnen de BUtgb databank van afgeleverde goedkeuringen "full text" doorzoeken, d.w.z. om het even welke trefwoord wordt opgezocht doorheen alle goedkeuringsteksten. 

2010-10-12
Om op de hoogte te blijven van de recent door de BUtgb verspreide technische goedkeuringen en actualiteiten m.b.t. kwaliteitsverklaringen uitgegeven door de BUtgb en deze waar de BUtgb operatoren betrokken zijn, kunnen belangstellenden zich inschrijven voor de BUtgb nieuwsbrief.  De eerste nieuwsbrief zal kortelings gratis verspreid worden aan de geregistreerde belangstellenden d.m.v. een e-mail bericht.  De abonnementsservice waarbij de gedrukte versie van de goedkeuringsteksten tegen betaling verspreid wordt, wordt stop gezet.

2010-08-24
BUtgb operator BCCA lanceert nieuwe aanpak ATGs voor in situ gespoten PUR voor vloertoepassingen

2010-07-01
Na aanvaarding door de Butgb Raad van Bestuur treedt het goedkeurings- en certificatiereglement in werking

2010-06-22
BUtgb Raad van Bestuur verwelkomt 6 nieuwe toegetreden leden

2009-12-01
BUtgb aangemeld als EOTA instituut

2009-11-01
BUtgb vzw start haar werkzaamheden

2009-10-28
De (effectieve) leden van de BUtgb ondertekenen de statuten